ਕਲੋਰੀਨ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ: Chlorine) ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ-ਅੰਕ 17 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ Cl ਨਾਲ ਨਿਵੇਦਨ ਕਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ-ਭਾਰ 35.453 amu ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀ ਸੋਧੋ