ਕਾਰਬਨੀ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪਰਮਾਣੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ਼ ਦੂਹਰੇ ਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: C=O।

ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਸਮੂਹ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ