ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ (Calcium) ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ-ਅੰਕ 20 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ Ca ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ-ਭਾਰ 40.078 amu ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਫਿਕੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਅਲਕਾਈਨ ਧਾਤ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਔਣ ਤੇ ਗੂੜੀ ਔਕਸਾਈਡ -ਨਿਟਰਾਈਡ ਦੀ ਪਰਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ [

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਸੋਧੋ