ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ (Calcium) ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ-ਅੰਕ 20 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ Ca ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ-ਭਾਰ 40.078 amu ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਫਿਕੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਅਲਕਾਈਨ ਧਾਤ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਔਣ ਤੇ ਗੂੜੀ ਔਕਸਾਈਡ -ਨਿਟਰਾਈਡ ਦੀ ਪਰਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ Ca ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ 20 ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਰੀ ਧਰਤੀ ਧਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਧਾਤ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੂੜ੍ਹੀ ਆਕਸਾਈਡ-ਨਾਈਟਰਾਈਡ ਪਰਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸਦੇ ਭਾਰੀ ਸਮਰੂਪ ਸਟ੍ਰੋਂਟੀਅਮ ਅਤੇ ਬੇਰੀਅਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ-ਜੁਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਛਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਪੂਰ ਤੱਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਧਾਤ ਹੈ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਚੂਨੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਿਪਸਮ, ਐਨਹਾਈਡ੍ਰਾਈਟ, ਫਲੋਰਾਈਟ ਅਤੇ ਐਪੀਟਾਈਟ ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਮ ਲਾਤੀਨੀ ਕੈਲਕਸ "ਚੂਨਾ" ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚੂਨੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀ

ਸੋਧੋ