"ਖਨਾਨ ਅਸਤਰਾਖਾਨ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
("Astrakhan Khanate" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ)
 
No edit summary
{{More footnotes|date=June 2010}}
ਖਾਨਾਨ ਅਸਤਰਾਖਾਨ ਇਕ ਤਾਤਾਰੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਾਈ ਉਰਦੂ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ । ਖਾਨਾਨ 15ਵੀਂ ਤੇ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦਰੀਆਏ ਵੋਲਗਾ ਦੇ ਦਹਾਨੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰਾ ਕੈਸਪੀਅਨ ਦੇ ਸਾਹਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਜਿਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸਤਰਾਖਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਖਨਾਨ ਅਸਤਰਾਖਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਹਿਮੂਦ ਅਸਤਰਾ ਖ਼ਾਣੀ ਨੇ 1460ਈ. ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ । ਖਾਨਾਨ ਦਾ ਰਾਜਘਰ ਹਾਜੀ ਤਾਰ ਖ਼ਾਨ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਰੂਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਚ ਉਸਤਰਾ ਖ਼ਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਤਰਾ ਖ਼ਾਨ ਸੀ । ਖਾਨਾਨ ਦੇ ਅੱਲਾ‍ਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰੀਆਏ ਵੋਲਗਾ ਦੀ ਜ਼ੀਰੇਂ ਵਾਦੀ ਉੱਤੇ ਵੋਲਗਾ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸਤਰਾਖਾਨ ਔਬਲਾਸਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਰੀਆਏ ਵੋਲਗਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਡੇ ਦੇ ਗਿਆ ਹਿਸਾਨੀ ਇਲਾਕੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਕਲਮੀਕਿਆ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ । ਉਤਲੇ ਲਹਿੰਦੇ ਬਹਿਰਾ ਕਜ਼ਵੀਨ (ਬਹਿਰਾ ਕੈਸਪੀਅਨ) ਦੇ ਸਾਹਿਲ ਖਾਨਾਨ ਦੀ ਧੱਕਨੀ ਸਰਹੱਦ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰੀਮਿਆ ਖ਼ਾਨੀਤ ਨੇ ਅਸਰਾਖਾਨ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ।
{{Infobox Former Country
|native_name = Xacitarxan&sup1; Xanlığı<br>Хаҗитархан² Ханлыгы
|conventional_long_name = Khanate of Astrakhan&sup3;
|common_name = Astrakhan
|continent = Europe
|region = Eastern Europe
|year_start = 1466
|year_end = 1556
|date_start =
|date_end =
|event_start =
|event_end =
|p1 = Golden Horde
|flag_p1= Golden_Horde_flag_1339.svg
|s1 = Tsardom of Russia
|flag_s1= Russian-coa-1667.png
|image_flag =
|image_coat =
|image_map =Astrakhan Khanate map.svg
|image_map_caption = Astrakhan Khanate in 1466-1556
|capital = [[Xacitarxan]]
|government_type = [[Khanate]]
|title_leader= [[List of Astrakhan khans|Astrakhan Khan]]
|leader1 = [[Maxmud of Astrakhan|Makhmud Astrakhan]]
|year_leader1 = First
|leader2 = [[Darwish Ghali II of Astrakhan|Darwish Ghali]]
|year_leader2 = Last
|common_languages= [[Turkic language|Turkic]] ([[Tatar language|Tatar]]<sup>4</sup>, [[Nogai language|Nogay]])
|currency =
|footnotes= &sup1; Ästerxan<br>² Әстерхан<br>&sup3; Xacitarxan (Khajitarkhan)<br><sup>4</sup> Astrakhan dialect
}}
'''ਖਾਨਾਨ ਅਸਤਰਾਖਾਨ''' ਇਕ ਤਾਤਾਰੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਾਈ ਉਰਦੂ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ । ਖਾਨਾਨ 15ਵੀਂ ਤੇ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦਰੀਆਏ ਵੋਲਗਾ ਦੇ ਦਹਾਨੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰਾ ਕੈਸਪੀਅਨ ਦੇ ਸਾਹਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਜਿਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸਤਰਾਖਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਖਨਾਨ ਅਸਤਰਾਖਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਹਿਮੂਦ ਅਸਤਰਾ ਖ਼ਾਣੀ ਨੇ 1460ਈ. ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ । ਖਾਨਾਨ ਦਾ ਰਾਜਘਰ ਹਾਜੀ ਤਾਰ ਖ਼ਾਨ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਰੂਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਚ ਉਸਤਰਾ ਖ਼ਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਤਰਾ ਖ਼ਾਨ ਸੀ । ਖਾਨਾਨ ਦੇ ਅੱਲਾ‍ਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰੀਆਏ ਵੋਲਗਾ ਦੀ ਜ਼ੀਰੇਂ ਵਾਦੀ ਉੱਤੇ ਵੋਲਗਾ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸਤਰਾਖਾਨ ਔਬਲਾਸਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਰੀਆਏ ਵੋਲਗਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਡੇ ਦੇ ਗਿਆ ਹਿਸਾਨੀ ਇਲਾਕੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਕਲਮੀਕਿਆ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ । ਉਤਲੇ ਲਹਿੰਦੇ ਬਹਿਰਾ ਕਜ਼ਵੀਨ (ਬਹਿਰਾ ਕੈਸਪੀਅਨ) ਦੇ ਸਾਹਿਲ ਖਾਨਾਨ ਦੀ ਧੱਕਨੀ ਸਰਹੱਦ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰੀਮਿਆ ਖ਼ਾਨੀਤ ਨੇ ਅਸਰਾਖਾਨ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ।
 
== ਖਾਨਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ==