"ਡਾਲਰ (ਚਿੰਨ੍ਹ)" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"'''$''' ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਦਰਾ ਡਾਲਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ।" ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ
("'''$''' ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਦਰਾ ਡਾਲਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ।" ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)