"ਪੋਰਕ(ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ)" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
ਟੈਗ: 2017 source edit
 
== ਪੋਸ਼ਣ ==
{{ਜਾਣਕਾਰੀਡੱਬਾ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਗੁਣ|name=<div>ਸੂਰ, ਤਾਜ਼ਾ, ਸਾਰਾ,</div><div>ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਅਤੇ ਚਰਬੀ,</div><div>ਪਕਾਏ ਹੋਏ, ਬਰੋਇਲਡ</div>|carbs=0.00 g|fat=13.92 g|protein=27.32 g|kJ=1013|sugars=0.00 g
|name= ਸੂਰ, ਤਾਜ਼ਾ, ਸਾਰਾ, ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਅਤੇ ਚਰਬੀ, ਪਕਾਏ ਹੋਏ, ਬਰੋਇਲਡ
<!-- amino acids -->|fibre=0.0 g|satfat=5.230 g|monofat=6.190 g|polyfat=1.200 g|tryptophan=0.338 g|threonine=1.234 g|isoleucine=1.260 g|leucine=2.177 g|lysine=2.446 g|methionine=0.712 g|cystine=0.344 g|phenylalanine=1.086 g|tyrosine=0.936 g|valine=1.473 g|arginine=1.723 g|histidine=1.067 g|alanine=1.603 g|aspartic acid=2.512 g|glutamic acid=4.215 g|glycine=1.409 g|proline=1.158 g|serine=1.128 g|vitB6_mg=0.464|vitB12_ug=0.70|choline_mg=93.9|vitC_mg=0.6|vitD_iu=53|calcium_mg=19|iron_mg=0.87|magnesium_mg=28|phosphorus_mg=246|potassium_mg=423|sodium_mg=62|zinc_mg=2.39|water=57.87 g|source_usda=1|source_USDA=1}}ਇਸ ਦੀ ਮਾਇਓਗਲੋਬਿਨ ਸਮੱਗਰੀ ਬੀਫ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਿਕਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। USDA ਪੋਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਲ ਮੀਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਥਾਈਮਿਨ (ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ 1) ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੂਰ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਹੈ।<ref>[http://www.fsis.usda.gov/Fact_Sheets/Pork_from_Farm_to_Table/index.asp Fresh Pork...from Farm to Table] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070714005906/http://www.fsis.usda.gov/Fact_Sheets/Pork_from_Farm_to_Table/index.asp|date=14 July 2007}} [//en.wikipedia.org/wiki/USDA USDA] Food Safety and Inspection Service.</ref><ref>{{Cite web|url=http://www.calorie-count.com/calories/item/10061.html|title=Calories in Pork, Fresh, Loin, Tenderloin|website=Calorie Count}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.healthaliciousness.com/articles/thiamin-b1-foods.php|title=Top 10 Foods Highest in Thiamin (Vitamin B1);<br>from google (thiamin source) result 1}}
|ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ=0.00 g|ਫੈਟ=13.92 g|ਪ੍ਰੋਟੀਨ=27.32 g|kJ=1013|ਸ਼ੂਗਰ=0.00 g
<!-- ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ -->|ਫਾਇਬਰ=0.0 g|ਫੈਟ=5.230 g|ਮੋਨੋਫੈਟ=6.190 g|ਪੋਲਿਫੈਟ=1.200 g|ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ6_mg=0.464|ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ_mg=0.6|ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ_iu=53|ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ_mg=19|ਲੋਹਾ_mg=0.87|ਮਗਨੀਸ਼ੀਅਮ_mg=28|ਫਾਸ੍ਫੋਰਸ_mg=246|ਪੋਟਾਸ਼ਿਅਮ_mg=423|ਸੋਡਿਅਮ_mg=62|ਪਾਣੀ=57.87 g}}
 
<!-- amino acids -->|fibre=0.0 g|satfat=5.230 g|monofat=6.190 g|polyfat=1.200 g|tryptophan=0.338 g|threonine=1.234 g|isoleucine=1.260 g|leucine=2.177 g|lysine=2.446 g|methionine=0.712 g|cystine=0.344 g|phenylalanine=1.086 g|tyrosine=0.936 g|valine=1.473 g|arginine=1.723 g|histidine=1.067 g|alanine=1.603 g|aspartic acid=2.512 g|glutamic acid=4.215 g|glycine=1.409 g|proline=1.158 g|serine=1.128 g|vitB6_mg=0.464|vitB12_ug=0.70|choline_mg=93.9|vitC_mg=0.6|vitD_iu=53|calcium_mg=19|iron_mg=0.87|magnesium_mg=28|phosphorus_mg=246|potassium_mg=423|sodium_mg=62|zinc_mg=2.39|water=57.87 g|source_usda=1|source_USDA=1}}ਇਸ ਦੀ ਮਾਇਓਗਲੋਬਿਨ ਸਮੱਗਰੀ ਬੀਫ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਿਕਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। USDA ਪੋਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਲ ਮੀਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਥਾਈਮਿਨ (ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ 1) ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੂਰ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਹੈ।<ref>[http://www.fsis.usda.gov/Fact_Sheets/Pork_from_Farm_to_Table/index.asp Fresh Pork...from Farm to Table] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070714005906/http://www.fsis.usda.gov/Fact_Sheets/Pork_from_Farm_to_Table/index.asp|date=14 July 2007}} [//en.wikipedia.org/wiki/USDA USDA] Food Safety and Inspection Service.</ref><ref>{{Cite web|url=http://www.calorie-count.com/calories/item/10061.html|title=Calories in Pork, Fresh, Loin, Tenderloin|website=Calorie Count}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.healthaliciousness.com/articles/thiamin-b1-foods.php|title=Top 10 Foods Highest in Thiamin (Vitamin B1);<br>from google (thiamin source) result 1}}
</ref><ref>{{Cite web|url=https://authoritynutrition.com/foods/pork/|title=Thiamin: Unlike other types of red meat, such as beef and lamb, pork is particularly rich in thiamin. Thiamin is one of the B-vitamins and plays an essential role in various body functions (4);<br>from google (pork nutrition value) result 1}}
</ref>