ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ

ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ
(ਗੁਰਦਸਪੂਰ ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।