ਗੈਲੀਅਮ (ਅੰਗਰੇਜੀ: Gallium) ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ-ਅੰਕ 31 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ Ga ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ-ਭਾਰ 69.723 amu ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਆਂ

ਸੋਧੋ