ਜਰਮੇਨੀਅਮ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ: Germanium) ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ-ਅੰਕ 32 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ Ge ਨਾਲ ਨਿਵੇਦਨ ਕਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ-ਭਾਰ 72.64 amu ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਸੋਧੋ