ਜ਼ਰਕੋਨੀਅਮ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ: Zirconium) ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ-ਅੰਕ 40 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ Zr ਨਾਲ ਨਿਵੇਦਨ ਕਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ-ਭਾਰ 91.224(2) amu ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀ

ਸੋਧੋ