ਜਾਨ ਓ'ਕੀਫ਼ ਜਾਂ ਜਾਨ ਓਕੀਫ਼, ਐੱਫ਼.ਆਰ.ਐੱਸ. (18 ਨਵੰਬਰ 1939 ਦਾ ਜਨਮ) ਇੱਕ ਆਇਰੀ-ਅਮਰੀਕੀ[1] ਕੌਗਨੀਟਿਵ ਨਿਊਰੋਸਾਇੰਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਦੇ ਅੰਗ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਪੋਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ਼ ਕੋਸ਼ਾਣੂਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਅਤੇ ਥੀਟਾ ਫ਼ੇਜ਼ ਪ੍ਰਿਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁੜਪੁੜੀ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੇਅ-ਬ੍ਰਿਟ ਮੋਜ਼ਰ ਅਤੇ ਐਡਵਰਡ ਮੋਜ਼ਰ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ।

ਜਾਨ ਓਕੀਫ਼
John O'Keefe
John O'Keefe (neuroscientist) 2014.jpg
2014 ਵਿੱਚ ਓ'ਕੀਫ਼
ਜਨਮ18 ਨਵੰਬਰ, 1939 (74 ਵਰ੍ਹੇ)
ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ
ਖੇਤਰਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨ
ਸੰਸਥਾਵਾਂਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ
ਮਾਂ-ਸੰਸਥਾਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਕਾਲਜ
ਮੈਕਗਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਖੋਜ ਪ੍ਰਬੰਧਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੱਡੀ ਬਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮਿਗਦਲਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਜੁਆਬੀ ਲੱਛਣ (1967)
ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰਰਾਨਲਡ ਮੈਲਜ਼ਕ
ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਕਾਰਨਪਲੇਸ ਕੋਸ਼ਾਣੂਆਂ ਦੀ ਖੋਜ
ਖ਼ਾਸ ਇਨਾਮਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ (2014)
Website
ਦ਼ਫਤਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ