ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਮ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ: Technetium) ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ-ਅੰਕ 43 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ Tc ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ-ਭਾਰ [98](0) amu ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀ

ਸੋਧੋ