ਡਾਕਟਰ ਜੈਕਿਲ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਹਾਈਡ

ਡਾਕਟਰ ਜੇਕਿਲ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਹਾਈਡ ਇੱਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਰਾਬਰਟ ਲੂਈ ਸਟੀਵਨਸਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਜੈਕਿਲ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਹਾਈਡ  
Jekyll and Hyde Title.jpg
ਲੇਖਕਰਾਬਰਟ ਲੂਈ ਸਟੀਵਨਸਨ
ਮੂਲ ਸਿਰਲੇਖStrange Case of Dr. Jekyll
and Mr. Hyde
ਦੇਸ਼ਯੂ ਕੇ
ਭਾਸ਼ਾਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਵਿਧਾਡਰਾਮਾ
ਡਰਾਉਣਾ ਗਲਪ
ਥ੍ਰਿਲਰ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਲਾਂਗਮੈਨ
ਆਈ.ਐੱਸ.ਬੀ.ਐੱਨ.0-553-21277-X
Dr Jekyll and Mr Hyde poster edit2.jpg