ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਚਾਰ ਮੂਲ ਪੜਾਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ (ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਠੋਸ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹਨ) ਅਤੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕੋ ਅਜਿਹਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜੀਹਦੀ ਕੋਈ ਆਇਤਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤਰਲ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਥਰਕਦੇ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤਰ-ਅਣਵੀ ਜੋੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਉਤਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤਰਲ ਹੈ। ਗੈਸ ਵਾਂਗ ਤਰਲ ਵੀ ਵਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਅਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਢਲ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤਰਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੋਲ਼ ਬੂੰਦ ਬਣਨ ਨਾਲ਼ ਸਤ੍ਹੀ ਰਕਬਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਤ੍ਹੀ ਕੱਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ