ਪਾਟਮਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (PATMA Library) (Malay: Perpustakaan Alam dan Tamadun Melayu) ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬੰਗੀ, ਸੇਲੰਗੋਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੁਨੀਵਰਿਸਿਟੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਆਂ ਸੋਧੋ