ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ-ਅੰਕ 19 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ K ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ-ਭਾਰ 39.0983 amu ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀ ਸੋਧੋ