ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ
ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ % ਸੀਟਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ % ਸੀਟਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ %
1951 ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 364 44.99%
1957 ਦੁਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 371 47.78%
1962 ਤੀਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 361 44.72%
1967 ਚੌਥੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 283 40.78%
1971 ਪੰਜਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 352 43.68%
1977 ਛੇਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 153 34.52%
1980 ਸੱਤਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 351 42.69%
1984 ਅੱਠਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 415 49.01% 2 8
1989 ਨੌਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 197 39.53% 85 11
1991 ਦਸਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 244 35.66% 120 20
1996 ਗਿਆਰਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 140 28.80% 161 20
1998 ਬਾਰਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 141 25.82% 182 26
1999 ਤੇਰਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 114 28.30% 182 24
2004 ਚੌਧਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 145 26.7% 138 22
2009 ਪੰਦਰਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 206 28.55% 116 19
2014 ਸੋਲਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 44 19.3% 282 31