ਮਿਤਰਕ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸੰਟੌਰੀ, ਜਿਸਦਾ ਬਾਇਰ ਨਾਮ β Centauri ਜਾਂ β Cen ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨੂੰ ਹਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਰਤੁਰੰਗ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਵਲੋਂ ਰੋਸ਼ਨ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਵਲੋਂ ਵਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨ ਤਾਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰੇਣੀਕਰਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ B1 III ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਰਤੁਰੰਗ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮਿਤਰਕ ਤਾਰਾ (ਉਰਫ ਪੁੱਤਰ ਸੰਟੌਰੀ) ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਤਾਰਾ (ਉਰਫ ਅਲਫਾ ਸੰਟੌਰੀ) - ਮਿੱਤਰ ਤਾਰਾ ਮਿਤਰਕ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਨ 6048 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਗਲੀ ਤਰਫ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਤਿੰਨ ਤਾਰੇ ਸੋਧੋ

ਸੰਨ 1935 ਵਿੱਚ ਜੋਨ ਵੂਟ ਨਾਮਕ ਖਗੋਲਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੇ ਦੇ ਮਿਤਰਕ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਤਾਰਾ ਹੈ (ਯਾਨੀ ਦੋ ਤਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਧਰਤੀ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਲੱਗਦੇ ਹਨ)।. ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚਲਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਤਾਰਾ (ਮਿਤਰਕ ਏ ਜਾਂ ਹਦਰ A) ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਵਿਤਾਰਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦੇ ਕੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੈ। ਮਿਤਰਕ ਏ ਦੇ ਦੋ ਤਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂੱਜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹਰ 357 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਬਯੋਰਾ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ -

  • ਮਿਤਰਕ ਏ (ਦਵਿਤਾਰਾ) - ਇਸ ਦਾ ਦਰਵਿਅਮਾਨ (ਮਹੀਨਾ) ਸੂਰਜ ਦੇ ਦਰਵਿਅਮਾਨ ਦਾ 10 . 7 ਗੁਨਾ, ਵਿਆਸ (ਡਾਇਮੀਟਰ) ਸੌਰ ਵਿਆਸ ਦਾ 8 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਚਮਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਚਮਕ ਦੀ 16, 000 ਗੁਣਾ ਹੈ।
  • ਮਿਤਰਕ ਬੀ - ਇਸ ਦਾ ਦਰਵਿਅਮਾਨ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦਰਵਿਅਮਾਨ ਦਾ 10 . 3 ਗੁਨਾ, ਵਿਆਸ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿਆਸ ਦਾ 8 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਚਮਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਚਮਕ ਦੀ 15, 000 ਗੁਣਾ ਹੈ।