ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਮਿਮਾਰ ਸਿਨਾਨ (1489/1490-17 ਜੂਲਾਈ 1588) ਓਟੋਮਾਨ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸੁਲੇਮਾਨ (ਪਿਹਲਾ), ਸਲੀਮ (ਦੂਜਾ) ਅਤੇ ਮੁਰਾਦ (ਤੀਸਰਾ) ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਸਤੂਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ।