ਮਿਸਰੀ ਅਰਬੀ ("ਨਵੀਂ ਮਿਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ"ਜਾਂ "ਮਿਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ") ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਉਤਪਤੀ ਮਿਸਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਹਿਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੀਲ ਘਾਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।

ਮਿਸਰੀ ਅਰਬੀ
ਮਿਸਰੀ
ਉਚਾਰਨ[elˈloɣæ l.mɑsˤˈɾejjɑ l.ʕæmˈmejjæ]
ਜੱਦੀ ਬੁਲਾਰੇਮਿਸਰ
ਮੂਲ ਬੁਲਾਰੇ
ਸਾਢੇ ਅਠ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕ (2010)
ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਰਿਵਾਰ
Afro-Asiatic
ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਅਰਬੀ ਵਰਣਮਾਲਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ(ਕੋਈ ਨਹੀਂ)
ਬੋਲੀ ਦਾ ਕੋਡ
ਆਈ.ਐਸ.ਓ 639-3arz
This article contains IPA phonetic symbols. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Unicode characters.