ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਝੰਡਾ

ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਝੰਡਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼, ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖਿਤਿਜੀ ਧਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਨੀਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੀਲੀ

ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਝੰਡਾ