ਰਸਾਇਣਕ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਕਿਸੇ ਰਸਾਇਣਕ ਯੋਗ ਵਿੱਚਲੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਲਕੀਰ, ਅੰਕ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਿੰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਾਨੀਆਂ, ਡੰਡੀਆਂ, ਬਰੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਜਮਾਂ (+) ਤੇ ਘਟਾਓ (−) ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Al2(SO4)3
ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚਲੇ ਯੋਗ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਸਲਫ਼ੇਟ, ਦਾ ਰਸਾਇਣਕ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ Al2(SO4)3 ਹੈ
ਬਿਊਟੇਨ ਦਾ ਬਣਤਰੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਊਟੇਨ ਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਫ਼ਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਤਜਰਬਾਵਾਦੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ C2H5, ਅਣਵੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ C4H10 ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ (ਜਾਂ ਅਰਧ-ਬਣਤਰੀ) ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ CH3CH2CH2CH3

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ