ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਮੁੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।