ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੁਆ ਪੰਚਵਟੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੀਚੀ ਗਈ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਸੀ। ਬਨਵਾਸ ਦੇ 13ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਰਨ ਪੰਚਵਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਤਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਣ ਚਲਾ ਜਾਦਾਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਲਾਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸੀਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਾਦਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਲਕੀਰ ਤੋ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਧੁਨਿਕ ਮਤਲਬਸੋਧੋ

ਅਧੁਨਿਕ ਜਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਤੋੜੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨੇਤਿਕ ਸੀਮਾ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਦੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬੁਰੇ ਪਰਿਣਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।