ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੋ ਜਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ਼ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਕ ਲੱਭਣਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਸੁਖਾਲ਼ਾ ਹੈ, ਚੇਨਈ, ਭਾਰਤ