ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਉਸਰਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।[1] Examples of behavioural sciences include psychology, psychobiology, criminology and cognitive science.

Referencesਸੋਧੋ

  1. Klemke, E. D., Hollinger, R., and Kline, A. D., (1980), Introduction to the book in 'Introductory Readings in the Philosophy of Science': Buffalo, New York, Prometheus Books p 11-12