ਸਟੋਨਵਾਲ ਦੰਗੇ (ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਨਵਾਲ ਵਿਦਰੋਹ ਜਾਂ ਸਟੋਨਵਾਲ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)