ਸਟ੍ਰੌਂਸ਼ਮ (ਅੰਗਰੇਜੀ: Strontium) ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ-ਅੰਕ 38 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ Sr ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ-ਭਾਰ 87.62(1) amu ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਆਂਸੋਧੋ