ਲਹੂ-ਦੌਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾੜਾਂ ਜਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਉਹ ਲਹੂ ਨਾੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲਹੂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੇਫੜੇ ਅਤੇ ਧੁੰਨੀ ਵਾਲ਼ੀ ਨਾੜਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ-ਵਿਹੂਣਾ ਲਹੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾੜਾਂ ਧਮਣੀਆਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਘੱਟ ਪੱਠੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਹੂ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਨਾੜ/ਸ਼ਿਰਾ
Venous system en.svg
The main veins in the human body
ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪ੍ਰਨਾਲੀਲਹੂ-ਦੌਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
TAInvalid TA code.
FMAFMA:50723
ਅੰਗ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਬਾਹਰਲੇ ਜੋੜਸੋਧੋ