ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਸਿਡਨੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਬਾਦੀ 4,200,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ।