ਸੁਗਰੀਵ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮੱਹਤਵਪੂਰਣ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸ਼ਕੰਧਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਨ। ਇਹ ਵਾਂਨਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਲੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਨ।