ਸੋਅਰ ਨਦੀ (/sɔːr//sɔːr/) ਟ੍ਰੈਂਟ ਨਦੀ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਮਿਡਲੈਂਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਲੈਸਟਰ ਵਿਖੇ ਨਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ