ਹੱਡੀ ਜਾਂ ਹੱਡ ਜਾਂ ਅਸਥੀ ਇੱਕ ਕਰੜਾ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਗਰੋੜੀ ਪਿੰਜਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਡੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਾਲ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਲਹੂ ਕੋਸ਼ਾਣੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਣਿਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੱਲਜੁੱਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੱਡੀ
Left femur of extinct elephant, Alaska, Ice Age Wellcome L0057714.jpg
ਪਲੀਸਟੋਸੀਨ ਬਰਫ਼ ਜੁੱਗ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੋਪ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਦੀ ਹੱਡੀ
Bertazzo S - SEM deproteined bone - wistar rat - x10k.tif
੧੦,੦੦੦ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਡੀ ਦਾ ਸਕੈਨਿੰਗ ਬਿਜਲਾਣੂ ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਫ਼।
TAਫਰਮਾ:Str right%20Entity%20TA98%20EN.htm A02.0.00.000
FMAFMA:5018
ਅੰਗ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਬਾਹਰਲੇ ਜੋੜਸੋਧੋ