ਕੱਤਕ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਜੰਤਰੀ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲੀਅਨ ਕਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਿਨ ਸੋਧੋ

ਅਕਤੂਬਰ ਸੋਧੋ

ਨਵੰਬਰ ਸੋਧੋ

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀ ਸੋਧੋ