ਮੱਘਰ

ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕਲੰਡਰ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਮਹੀਨਾ

ਮੱਘਰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਜੰਤਰੀ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲੀਅਨ ਕਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਿਨ ਸੋਧੋ

ਨਵੰਬਰ ਸੋਧੋ

ਦਸੰਬਰ ਸੋਧੋ


ਮੱਘਰ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਟ-ਸਵੈਟਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਆਂ ਸੋਧੋ