"ਅਰਧਨਾਰੀਸ਼ਵਰ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

#WLF
(#WLF)
(#WLF)
File:Ardinary.jpg|ਅਰਧਨਾਰੀਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਰਾਜੇਸਵਰੀ ਪੀਠਮ ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
File:"Ardhanarishvara " makeup (performance ).jpg|ਅਰਧਨਾਰੀਸ਼ਵਰ ਮੇਕਅਪ (ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ)
File:"Ardhanarishvara " makeup.jpg|ਅਰਧਨਾਰੀਸ਼ਵਰ ਮੇਕਅਪ (ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ)
</gallery>