ਚੇਤ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਜੰਤਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹਿਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਕਲੰਡਰ ਅਤੇ ਜੁਲੀਅਨ ਕਲੰਡਰ ਦੇ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮਾਰਚਸੋਧੋ

ਅਪਰੈਲਸੋਧੋ

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਸੋਧੋ