ਫੱਗਣ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਜੰਤਰੀ ਦਾ ਬਾਰਵਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮਹਿਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲੀਅਨ ਕਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਜਾਂ 31 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਿਨ ਸੋਧੋ

ਫ਼ਰਵਰੀ ਸੋਧੋ

ਮਾਰਚ ਸੋਧੋ

  • 14 ਮਾਰਚ (1 ਫੱਗਣ) - ਫੱਗਣ ਮਹਿਨੇ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਚੇਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀ ਸੋਧੋ