ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਬਸ਼ਕੀਰੀ ਤੁਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਸ਼ਕੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।