ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸਪੇਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥਕ ਮੀਡੀਅਮ (ਮਾਧਿਅਮ) ਰਾਹੀਂ ਤਰੰਗਾਂ ਜਾਂ ਕਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।[1][2] ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ:

ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਬਿੰਨਣ ਪ੍ਰਤਿ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਆਇਨਾਇਜ਼ਿੰਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਪੇਖਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼-ਚਿਤ੍ਰਣ। ਅਲਫ਼ਾ ਕਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਰਕੇ ਨਾਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਬੀਟਾ ਕਣ ਕਿਸੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪਲੇਟ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਮਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਬਿੰਨਣ ਵੇਲ਼ੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਲ ਕੀਤੇ ਚਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ
ਚਾਨਣ

ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ
  1. Weisstein, Eric W. "Radiation". Eric Weisstein's World of Physics. Wolfram Research. Retrieved 2014-01-11.
  2. "Radiation". The free dictionary by Farlex. Farlex, Inc. Retrieved 2014-01-11.

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ

ਸੋਧੋ