for punjabi letter ref dictionary [1] [2] [3] platform flash /ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ

ਯੁਜ਼ਰ ਪੇਜ
ਗੱਲਬਾਤ
ਯੋਗਦਾਨ
ਸੇੰਡਬਾਕਸ
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਿਪੀਡਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 54,164 ਲੇਖ ਹਨ ।।

/Sandbox I also have an account at the English Wikipedia see Gman124.

I can't seem to find how to type the uduk, so I copy the stuff at bottom when I have to type those words.


/Testing something /Testing something2

Templates Created ਸੋਧੋ

Template:Periodic table {{subst:ਮੈਂਬਰ:Gman124/Sandbox/Template:Welcome}}

ਜਿੰ ਜ਼ਿੰ ਅੰ ਹਿੰ ਹੰ ਹੁੰ ਰੰ ਰਿੰ ਨੰ ਨੂੰ ਦਿੰ ਸਿੰ ਸੰ ਯੰ ਤ੍ਰੰ ਪ੍ਰਿੰ ਪਿੰ ਪੰ ਪ੍ਰੰ ਟਿੰ ਗ੍ਰੰ ਮੁੰ ਮੰ ਚੰ ਬੰ ਭੰ ਨੰ

ਵੰ ਏੰ ਰੰ ਤੰ ਯੰ ਉੰ ਇੰ ਓੰ ਪੰ ਅੰ ਸੰ ਦੰ ਫੰ ਗੰ ਹੰ ਜੰ ਕੰ ਲੰ ਚੰ ਭੰ ਬੰ ਨੰ ਮੰ ਇੰ ਞੰ ਊੰ ਟੰ ਏੰ ਆੰ ਡੰ ਫੰ ਙੰ ਝੰ ਬੰ ਣੰ

ਮੈਂ ਹੈ ਪੈ ਕੈ ਸੈਂ ਬੈਂ ਰੈ ਨੈ

  • ਛੋਟੇ ਸੋਧ ਵਾਚ-ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਰੱਖੋ

dj for ਜ੍ਰ r

ਫੌ ਫ਼ੌ ਮੌ ਕੌ ਨੌ ਮੌ ਔ

ਅੱ ਸਿੱ ਸੁੱ ਬੱ ਹਿੱ ਹੱ ਰੱ ਰੁੱ ਗੱ ਦਿੱ ਕੱ ਕੁੱ ਵੱ ਵਿੱ ਉੱ ਚਿੱ ਚੁੱ ਚੱ ਜਿੱ ਖੱ ਖ਼ਿੱ ਖੁੱ ਨੁੱ ਭੁੱ ਘੱ ਮਿੱ ਮੱ ਮੁੱ ਯੁੱ ਇੱ ਲੱ ਡੱ ਭੱ

ਦੇਸ਼ਾਂ

ਨ੍ਹਾਂ

ੜ ਓ

MY To Do List ਸੋਧੋ

FIX ਮੀਡੀਆਵਿਕਿ:Translitgur.js ਸੋਧੋ

see ਵਿਕਿਪੀਡਿਆ:ਸਮੂਹ ਦ੍ਵਾਰ for backlog ਸੋਧੋ

Vowel settings for a particular character ਸੋਧੋ

k=ਕ੍ ka=ਕ kaa=ਕਾ ki=ਕਿ kii=ਕੀ ku=ਕੁ koo=ਕੂ ke=ਕੇ kai=ਕੈ ko=ਕੋ kau=ਕੌ kaM=ਕਂ kaMM=ਕੰ kaH=ਕਃ kra=ਕ੍ਰ kR=ਕ੃ kRU=ਕ੄ kRl=ਕ੢ kRlu=ਕ੢ kaK=ਕ਼ kaJ=ਕ਼ kaq=ਕੑ rrka=ਰ੍‍ਕ rka=ਰ੍ਕ kE=ਕ੅ kO=ਕ੉ kQ=ਕ੓ kQQ=ਕ੔ kqq=ਕ੒

Vowels ਸੋਧੋ

a=ਅ aa/A=ਆ i=ਇ I/ii=ਈ u=ਉ U/uu=ਊ e=ਏ E/ee/ai=ਐ o=ਓ au=ਔ aM=ਅਂ aH=ਅਃ R=਋ RU=੠ Rl=੡ Rlu=੡ aJ=ਅ਼ aK=ਅ਼ aq=ਅੑ aqq=ਅ੒ aQ=ਅ੓ aQQ=ਅ੔


Consonants ਸੋਧੋ

ka=ਕ kha=ਖ ga=ਗ gha=ਘ Ga=ਙ ca=ਚ chha=ਛ ja=ਜ jha/Z=ਝ Ya=ਞ Ta=ਟ Tha=ਠ Da=ਡ Dha=ਢ Na=ਣ ta=ਤ tha=ਥ da=ਦ dha=ਧ na=ਨ pa=ਪ fa/pha=ਫ ba=ਬ bha/va=ਭ ma=ਮ ya=ਯ ra=ਰ la=ਲ La=ਲ਼ wa=ਵ sha/Sa=ਸ਼ shha/Sha=਷ sa=ਸ ha=ਹ xa=ਕ੍਷ tra=ਤ੍ਰ Gya/Jna=ਜ੍ਞ