for punjabi letter ref dictionary [1] [2] [3] platform flash /ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ

Noia 64 filesystems home blue.png
Crystal 128 kaddressbook.png
Noia 64 apps quanta.png
Bucket in the sand.png
ਯੁਜ਼ਰ ਪੇਜ
ਗੱਲਬਾਤ
ਯੋਗਦਾਨ
ਸੇੰਡਬਾਕਸ
Wikipedia-logo.png ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਿਪੀਡਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 38,810 ਲੇਖ ਹਨ ।।

/Sandbox I also have an account at the English Wikipedia see Gman124.

I can't seem to find how to type the uduk, so I copy the stuff at bottom when I have to type those words.


/Testing something /Testing something2

Templates Createdਸੋਧੋ

Template:Periodic table {{subst:ਮੈਂਬਰ:Gman124/Sandbox/Template:Welcome}}

ਜਿੰ ਜ਼ਿੰ ਅੰ ਹਿੰ ਹੰ ਹੁੰ ਰੰ ਰਿੰ ਨੰ ਨੂੰ ਦਿੰ ਸਿੰ ਸੰ ਯੰ ਤ੍ਰੰ ਪ੍ਰਿੰ ਪਿੰ ਪੰ ਪ੍ਰੰ ਟਿੰ ਗ੍ਰੰ ਮੁੰ ਮੰ ਚੰ ਬੰ ਭੰ ਨੰ

ਵੰ ਏੰ ਰੰ ਤੰ ਯੰ ਉੰ ਇੰ ਓੰ ਪੰ ਅੰ ਸੰ ਦੰ ਫੰ ਗੰ ਹੰ ਜੰ ਕੰ ਲੰ ਚੰ ਭੰ ਬੰ ਨੰ ਮੰ ਇੰ ਞੰ ਊੰ ਟੰ ਏੰ ਆੰ ਡੰ ਫੰ ਙੰ ਝੰ ਬੰ ਣੰ

ਮੈਂ ਹੈ ਪੈ ਕੈ ਸੈਂ ਬੈਂ ਰੈ ਨੈ

  • ਛੋਟੇ ਸੋਧ ਵਾਚ-ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਰੱਖੋ

dj for ਜ੍ਰ r

ਫੌ ਫ਼ੌ ਮੌ ਕੌ ਨੌ ਮੌ ਔ

ਅੱ ਸਿੱ ਸੁੱ ਬੱ ਹਿੱ ਹੱ ਰੱ ਰੁੱ ਗੱ ਦਿੱ ਕੱ ਕੁੱ ਵੱ ਵਿੱ ਉੱ ਚਿੱ ਚੁੱ ਚੱ ਜਿੱ ਖੱ ਖ਼ਿੱ ਖੁੱ ਨੁੱ ਭੁੱ ਘੱ ਮਿੱ ਮੱ ਮੁੱ ਯੁੱ ਇੱ ਲੱ ਡੱ ਭੱ

ਦੇਸ਼ਾਂ

ਨ੍ਹਾਂ

ੜ ਓ

MY To Do Listਸੋਧੋ

FIX ਮੀਡੀਆਵਿਕਿ:Translitgur.jsਸੋਧੋ

see ਵਿਕਿਪੀਡਿਆ:ਸਮੂਹ ਦ੍ਵਾਰ for backlogਸੋਧੋ

Vowel settings for a particular characterਸੋਧੋ

k=ਕ੍ ka=ਕ kaa=ਕਾ ki=ਕਿ kii=ਕੀ ku=ਕੁ koo=ਕੂ ke=ਕੇ kai=ਕੈ ko=ਕੋ kau=ਕੌ kaM=ਕਂ kaMM=ਕੰ kaH=ਕਃ kra=ਕ੍ਰ kR=ਕ੃ kRU=ਕ੄ kRl=ਕ੢ kRlu=ਕ੢ kaK=ਕ਼ kaJ=ਕ਼ kaq=ਕੑ rrka=ਰ੍‍ਕ rka=ਰ੍ਕ kE=ਕ੅ kO=ਕ੉ kQ=ਕ੓ kQQ=ਕ੔ kqq=ਕ੒

Vowelsਸੋਧੋ

a=ਅ aa/A=ਆ i=ਇ I/ii=ਈ u=ਉ U/uu=ਊ e=ਏ E/ee/ai=ਐ o=ਓ au=ਔ aM=ਅਂ aH=ਅਃ R=਋ RU=੠ Rl=੡ Rlu=੡ aJ=ਅ਼ aK=ਅ਼ aq=ਅੑ aqq=ਅ੒ aQ=ਅ੓ aQQ=ਅ੔


Consonantsਸੋਧੋ

ka=ਕ kha=ਖ ga=ਗ gha=ਘ Ga=ਙ ca=ਚ chha=ਛ ja=ਜ jha/Z=ਝ Ya=ਞ Ta=ਟ Tha=ਠ Da=ਡ Dha=ਢ Na=ਣ ta=ਤ tha=ਥ da=ਦ dha=ਧ na=ਨ pa=ਪ fa/pha=ਫ ba=ਬ bha/va=ਭ ma=ਮ ya=ਯ ra=ਰ la=ਲ La=ਲ਼ wa=ਵ sha/Sa=ਸ਼ shha/Sha=਷ sa=ਸ ha=ਹ xa=ਕ੍਷ tra=ਤ੍ਰ Gya/Jna=ਜ੍ਞ