ਫਰਮਾ:ਮਿਆਦੀ ਪਹਾੜਾ (32 ਕਾਲਮ, ਸੰਖੇਪ)

(ਫਰਮਾ:Periodic table ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)