ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਐਲ.ਜੀ.ਬੀ.ਟੀ. (ਲੈਸਬੀਅਨ, ਗੇਅ, ਦੁਲਿੰਗੀ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ) ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ