ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ

ਅਧੁਨਿਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਇੱਕ ਲਾਤੀਨੀ-ਲਿਪੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਅੱਖਰ ਹਨ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ
English alphabet
ਕਿਸਮ
ਜ਼ੁਬਾਨਾਂਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਅਰਸਾ
ਅੰ.੧੫੦੦ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ
ਮਾਪੇ ਸਿਸਟਮ
ਔਲਾਦ ਸਿਸਟਮ
ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ (Uppercase ਜਾਂ Capital letters)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ਛੋਟੇ ਅੱਖਰ (Lowercase)
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
ਉਚਾਰਣ
ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਐਫ਼ ਜੀ ਐਚ ਆਈ ਜੇ ਕੇ ਐਲ ਐਮ ਐਨ ਪੀ ਕ਼ਯੂ ਆਰ ਐਸ ਟੀ ਯੂ ਵੀ ਡਬਲਯੂ ਐਕਸ ਵਾਏ ਜ਼ੈਡ (UK), ਜ਼ੀ (US)