"ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗ੍ਰੰਥ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
ਛੋ (Nitesh Gill ਨੇ ਸਫ਼ਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਰੰਥ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗ੍ਰੰਥ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ: spelling is not correct)
No edit summary
{{Unreferenced|}}
ਵੇਦਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਟ ਸੰਬੰਧ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯੁੱਗਾਂ ਲਈ ਵੇਦ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨੇਮਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਵਿਵਰਣ, ਵਿਆਖਿਆ ਆਦਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
{{ਆਧਾਰ|}}