ਰੰਗ-ਮੰਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ

(ਥੀਏਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)

ਰੰਗ-ਮੰਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਰੰਗ-ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਿਧ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗ-ਮੰਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੋਧੋ