'ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ, ਮਾਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਮੌਸਮੀ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਕ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪ
Mediterranean Sea 16.61811E 38.99124N.jpg
ਭੂ-ਮੱਧ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼
ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਦੇਸ਼ (ਗੂੜ੍ਹੇ ਨੀਲੇ)

ਭੂਗੋਲਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਸੋਧੋ

ਜੁਗਰਾਫ਼ੀਏ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼:

ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ (ਇਬੇਰੀ ਟਾਪੂਨੁਮਾ)ਸੋਧੋ

ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ (ਇਬੇਰੀਆ) ਵਿੱਚ ਹਨ

ਇਤਾਲਵੀ ਟਾਪੂਨੁਮਾਸੋਧੋ

ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ (ਬਾਲਕਨ ਟਾਪੂਨੁਮਾ)ਸੋਧੋ

ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਹਨ (ਬਾਲਕਨ ਦੇਸ਼)

ਟਾਪੂਨੁਮਾ ਦੇਸ਼ਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ