ਆਈ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੱਖਰ)

ਲਾਤੀਨੀ ਵਰਣਮਾਲਾ
Aa Bb Cc Dd
Ee Ff Gg Hh
Ii Jj Kk Ll
Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx
Yy Zz

I (ਨਾਮ ਆਈ /ˈ/)[1] ਆਈ.ਐਸ.ਓ (ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ) ਬੁਨਿਆਦੀ ਲਾਤੀਨੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜਾ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

  1. Brown & Kiddle (1870) The institutes of English grammar, p. 19.
    Ies is the plural of the English name of the letter; the plural of the letter itself is rendered I's, Is, i's, or is.