ਲਾਤੀਨੀ ਵਰਣਮਾਲਾ
Aa Bb Cc Dd
Ee Ff Gg Hh
Ii Jj Kk Ll
Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx
Yy Zz

A (ਨਾਂ /ˈeɪ/) ਆਈ.ਐਸ.ਓ (ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ) ਬੁਨਿਆਦੀ ਲਾਤੀਨੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਸੋਧੋ

ਮਿਸਰੀ   ਕ੍ਰੀਟਨ ਫੋਨੀਸ਼ੀਆਈ
ਅਲੀਫ਼
ਸੈਮੀਟਿਕ
ਯੂਨਾਨੀ
ਅਲਫ਼ਾ
ਈਟ੍ਰਸਕਨ
A
ਰੋਮਨ/ਸਿਰੀਲੀਕ
A
ਬੋਇਓਸ਼ਨ
800–700 ਈਃ ਪੂਃ
ਯੂਨਾਨੀ
Uncial
ਲਾਤੀਨੀ 300 AD
Uncial
                   
                 

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ