ਲਾਤੀਨੀ ਵਰਣਮਾਲਾ
Aa Bb Cc Dd
Ee Ff Gg Hh
Ii Jj Kk Ll
Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx
Yy Zz

W (ਨਾਮ ਡਬਲ-ਯੂ,[1] plural double-ues[2][3])ਆਈ.ਐਸ.ਓ (ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ) ਬੇਸਿਕ ਲਾਤੀਨੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ 23ਵਾਂ ਅੱਖਰ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. Pronounced /ˈdʌbəljuː/, /ˈdʌbəjuː/, /ˈdʌbəjə/, or /ˈdʌbjə/
  2. "W", Oxford English Dictionary, 2nd edition (1989); Merriam-Webster's Third New International Dictionary of the English Language, Unabridged (1993)
  3. Brown & Kiddle (1870) The institutes of grammar, p. 19.
    Double-ues is the plural of the name of the letter; the plural of the letter itself is written W's, Ws, w's, or ws.